Facebook RSS
banner

Stored Procedure

Cấu trúc đơn giản :

CREATE PROC [Ten]
@[TenThamSo] [LoaiThamSo] AS 'Các câu lệnh muốn thực thi
GO

Vd :

CREATE PROC uspGetAddress
@City nvarchar(30)
AS
SELECT * FROM AdventureWorks.Person.Address WHERE City = @City
GO

SHARE THIS POST

  • Facebook
  • Twitter
  • Myspace
  • Google Buzz
  • Reddit
  • Stumnleupon
  • Delicious
  • Digg
  • Technorati

0 bình luận:

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.